Wurk

Útjûn yn

Ynhâld

In Fangnet

1996

Fryske en Hollânske gedichten

De Lange Jacht

1997

Fryske en Hollânske gedichten

Sulverstikken

2000

Fryske gedichten + “Mislik, in prenataal ferhaaltsje”

Griemmank

2005

Nije gedichten en âlde ferhalen

Twa Ferweven Libbensferhalen Diel 1

2012

Kronyk oer de femylje Zylstra en De Haan, earste diel

Twa Ferweven Libbensferhalen Diel 2

2012

Kronyk oer de femylje Zylstra en De Haan, twadde diel

Twa Ferweven Libbensferhalen Diel 3

2012

Kronyk oer de femylje Zylstra en De Haan, tredde en lêste diel

De Skoalle fan Friens

2012

Kronyk

Supplemint Twa Ferweven Libbensferhalen Diel 1

2013

Kronyk oer de femylje Zylstra en De Haan, supplemint diel 1

Supplemint Twa Ferweven Libbensferhalen Diel 2

2013

Kronyk oer de femylje Zylstra en De Haan, supplemint diel 2

Supplemint Twa Ferweven Libbensferhalen Diel 3

2013

Kronyk oer de femylje Zylstra en De Haan, supplemint diel 3

Supplemint Twa Ferweven Libbensferhalen Diel 4

2013

Kronyk oer de femylje Zylstra en De Haan, supplemint diel 4

Clara

2014

Gedicht yn “Dichterbij  Clara, haar leven poëtisch verbeeld", gearstalling Jean Brüll en Peter Vermaat, Discovery Books, 2014, Ljouwert

De moard op Tyttje Kloosterman

2015

Ynlisfel  by side 16 en 17 fan it "Supplemint Twa ferweven libbensferhalen, Diel 1

Bernenocht

2015

In tritichtal gedichten foar en oer de bern en bernsbern fan Wiger Zylstra en Gretha Bylsma.

"Dominys, Dwersbongels en oare Dogenieten", 50 ferhalen oer nijsgjirrige Friezen foar nijsgjirrige Friezen

hjerst 2016

Hjir opnommen: 2 fan de 50 ferhalen út "Dominys, Dwersbongels en oare Dogenieten".

1e: François Bekius, de duvel-dominy van de Fryske Wâlden;

2e: Tiberius de Baar; wol de lusten, net de lêsten.